Ministrstvo za javno upravo

O MINISTRSTVU

Na Ministrstvu za javno upravo opravljamo naloge s področja sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, uslužbenskega in plačnega sistema v javnem sektorju ter upravnega poslovanja. V sodelovanju z drugimi resorji si prizadevamo odpravljati administrativne ovire in izboljšati kakovost javne uprave. Na sistemski ravni smo odgovorni za področje javnega naročanja, delovanje nevladnih organizacij in lokalne samouprave. Naše delovno področje so tudi sistemsko urejanje volilne in referendumske zakonodaje ter transparentnost in integriteta v javnem sektorju. Zagotavljamo delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo razvoju elektronskih storitev za državljane, gospodarstvo in državo. Kot ministrstvo, odgovorno za področje sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, stremimo k učinkovitemu in gospodarnemu ravnanju s stvarnim premoženjem države. S pripravo usmeritev in navodil za izboljšanje organizacije nenehno stremimo k učinkovitosti in kakovosti dela 58 upravnih enot in zagotavljamo usklajevanje njihovega delovanja na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju upravnih enot, ki so bile ustanovljene z namenom opravljanja nalog državne uprave in so organizirane teritorialno.

Na upravni enoti se vodijo namreč upravni postopki na I. stopnji in izvajajo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Upravne enote so pristojne med drugim za: izdajo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Vodi in odloča se o odobritvi pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditvah ter pravicah na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Upravna enota je pristojna za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije. 

Ker so upravne enote teritorialno organizirane in pokrivajo območje celotne Slovenije, je zaposlovanje možno v vseh upravnih enotah. Zaradi različnosti upravnih storitev, ki se vodijo na upravni enoti, lahko zaposlitev na upravni enoti predstavlja karierni izziv številnim mladim, ki po zaključku izobraževanja želijo pridobiti zaposlitev v domačem okolju.

KAJ PRIČAKUJETE OD NOVIH SODELAVCEV?

Iščemo sodelavce, ki so pripravljeni, da skupaj z nami podirajo pregrade za večjo učinkovitost, transparentnost in vključujočo javno upravo.

KAJ PONUJATE NOVIM SODELAVCEM?

Novim sodelavcem nudimo urejeno delovno okolje, v katerem boste imeli možnost strokovnega in osebnega razvoja, tudi preko različnih usposabljanj, ki jih v pretežni meri nudi Upravna akademija, ki deluje v okviru Direktorata za kakovost. Vsak javni uslužbenec ima možnost napredovanja v višji plačni razred in na delovnih mestih, kjer je to mogoče, tudi v uradniški naziv. Nudimo tudi možnost hibridnega dela.

PROSTA DELOVNA MESTA

Prosta delovna mesta najdete tukaj.

STOPITE V KONTAKT

Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

Mail: gp.mju@gov.si

Seznam upravnih enot, kjer najdete tudi kontakte posamezne upravne enote: Upravne enote | GOV.SI

Upravna enota Ljubljana

Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ljubljana/

Mail: ue.ljubljana@gov.si

PRIJAVA NA Alumni UP