V poslanski skupini DeSUS iščejo strokovnega sodelavca

Opis delovnih nalog:

– priprava strokovnih podlag, mnenj, poročil in drugih gradiv k osnutkom in predlogom zakonov, drugih aktov ter druga strokovna pomoč poslancem s področja financ in gospodarstva,

– strokovna pomoč pri vsebinskem in pravno-formalnem oblikovanju amandmajev, predlogov in pobud,

– priprava izhodišč za obravnavo na sejah delovnih teles in sejah državnega zbora

– pridobivanje mnenj in predlogov za sprejem, spreminjanje in dopolnjevanje zakonodaje.page1image37275328

– druge naloge po navodilih nadrejenih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (za čas trajanja mandatne dobe Državnega zbora, ki se je konstituiral 22.06.2018; vezano na zaupanje funkcionarjev), s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom.

VEČ